เว็บไซต์นี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 8:44 เขตเวลา: Indochina Time
123123123123123123123

รู้ทันกลโกง! ขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพสร้างหน้าเว็บร้านเลียนแบบเกิดขึ้นมากมายพร้อมเสนอราคาที่ถูกกว่าหลายเท่า โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจใช้บริการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ!!!
ขอบพระคุณครับ


YUIOP.SALE

Terms of serviceTerms of serviceข้อตกลงในการให้บริการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามอินสตาแกรม           ข้อตกลงการให้บริการนี้มีขึ้นระหว่าง เว็บไซต์ getinstagramfollowerดอทบล๊อกสปอตและ getinstagramfollowerดอทคอม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงทำการใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
          ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วจึงตกลงใช้บริการของผู้ให้บริการ และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ และรวมถึงข้อตกลงการให้บริการสำหรับบริการต่าง ๆ ของแต่ละบริการ ที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงการให้บริการเสริม" ทุกประการ

ข้อตกลงทั่วไป 
 1. จำนวนผู้ติดตามที่ทางผู้ให้บริการให้บริการนั้นคือ ผู้ใช้งานเสมือนผู้ใช้งานจริง จุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม เพื่อความน่าเชื่อถือเท่านั้น ทางผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องใช้รหัสของผู้ใช้บริการในการให้บริการ เพียงต้องการชื่อผู้ใช้เท่านั้น 
 2. การให้บริการจะเสร็จสิ้นภายใน1-2วันหลังแจ้งรับทราบการโอนเงินของผู้ใช้บริการหรือหากเกินกว่านั้นจะไม่เกิน5วัน หากผู้ให้บริการไม่สามารถปฎิบัติตามได้ ทางผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน 
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของตนและข้อมูลทางบัญชีของผู้ให้บริการแก่ผู้อื่นผู้ใด ที่มิใช่ผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการทราบดีถึงระยะเวลาการบริการของผู้ให้บริการโดยมีรายละเอียดดังนี้
  • การให้บริการทางอีเมล์ของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเวลาการให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ     
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ เสาร์ - อาทิตย์ งดให้บริการทางอีเมล์
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
 5. การทำรายการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการยังมิได้ถือว่าเป็นการชำระเงิน ชำระหนี้ หรือชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการอย่างสมบูรณ์ หากยังมิได้มีการยืนยันจากผู้ให้บริการ
 6. จำนวนผู้ติดตามผู้ให้บริการจะไม่ทำการเผิกถอนออก ยกเว้นในกรณีที่ทางเว็บไซต์อินสตาแกรมทำการปิด ยกเลิก เผิกถอนผู้ใช้งานนั้น ซึ่งทางผู้ให้บริการไม่สามารถกระทำใดๆได้ และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 1. ผู้ใช้บริการทราบดีถึงผลตอบแทนการให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ค่าบริการ" ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการเพื่อรับบริการกับผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการงดเว้นหรือเพิกเฉยค่าบริการดังกล่าวกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิก หรือ ปฎิเสธการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ให้บริการยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการโดย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวผู้ให้บริการยินดีให้ผู้ใช้บริการทำการหักออกจากค่าบริการของผู้ให้บริการได้ทันทีที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการ(ค่าธรรมเนียมที่ทางผู้ให้บริการยินดีที่ชำระให้นั้นคือสามสิบบาทถ้วน)
ผลตอบแทนจากการชำระเงิน
 1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการใช้บริการซึ่งได้แจ้งไว้ตามรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จำนวนผู้ติดตาม" หรือ "จำนวนผู้ที่กดถูกใจ" โดย "จำนวนผู้ติดตาม" หรือ "จำนวนผู้ที่กดถูกใจ" ดังกล่าวถือเป็นสิทธิของผู้ให้บริการที่จะทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า